Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével(beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai fejlesztések stb.) Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három beadandó esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment meghatározása. A projektek ismérvei- Pro-jekttipológia. A projektmenedzsment rendszerorientált megközelítése – A projektek célrendszere. Projektmenedzsment életciklus elméletek. A tervezési fázis kiemelt szerepe. A feladatok meghatá-rozása – Kompetenciák és felelõsség kérdései. A bizonytalanságok és azok kezelése- Szerzõdés-stratégia-Szerzõdéstípusok.
2. A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia kialakítása 1. ( ZH.) A tevékeny-ségi struktúra- A projekt profil és beruházói profil. A versenyeztetés stratégiája. Idõtervezés - Há-lótervezés. Szervezeti struktúrák a projektmenedzsment szolgálatában
3. A projektmenedzser szerepe, feladatai. Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma. Az ajánlati kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése. 2. ( ZH.). A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring. A projekteknél alkalmazható költségelemzés. A vállalati kultúra hatása a projektmenedzsment sikerére
4.
5.
8.
13.
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006
ISBN 9637525777 és az elõadáson elhangzott ismeretek