Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek mûködtetésének, szervezésének az egyén és a csoport szempontjából történõ megismerése. A hallgatók az elõadások során megismerkednek a
szervezésmódszertan irányzataival, és csoportmunkák, valamint kiselõadások segítségével bizonyítják a helyzetnek megfelelõ szervezési módszer kiválasztására és alkalmazására
való képességüket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5 csoportos feladat a hozzájuk kapcsolódó prezentációkkal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. elõadás: A szervezésmódszertan kezdetei
2. gyakorlat: Taylor és Fayol
3. elõadás: A bürokrácia elmélet és az emberi erõforrások tana
4. gyakorlat: Weber és az emberi erõforrások irányzat
5. elõadás: A szervezeti magatartás és a kontingencialista irányzat


6. gyakorlat: A szervezeti magatartás irányzat

7. Rektori-dékáni szünet
8. gyakorlat: A kontingencialista irányzat
9. Húsvét hétfõ
10. gyakorlat: Komplex szervezési feladat
11. elõadás: Változásmenedzsment
12. ZH
13. elõadás: Szervezés és vezetés napjainkban
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi teljesítmény és/vagy a ZH alapján (a ZH minimumteszt, amennyiben a hallgató az évközi teljesítménye alapján megajánlott jegyet szeretné. A tárgyból érdemjegy szerezhetõ az évközi teljesítménytõl függetlenül csak a ZH teljesítésével is)
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): írásbeli
 
Kötelező irodalom: Alfred Kieser: Szervezetelméletek (2,3,4,6 fejezetek), Aula, Budapest, 1995.
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai kiadó, Budapest, 2006.
Ajánlott irodalom: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés. a tudományos vezetés alapjai (elõszó is érdekes), KJK, Budapest, 1983.
Szöveggyûjtemény a szervezeti formák és vezetés tárgyhoz (1-8 fejezet), Aula, Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000