Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása és a szemináriumi zárthelyi dolgozatok elégséges szintû megírása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ
szerint (maximum három alkalommal), kizárólag elõadásokról lehetséges. A szemináriumokon a részvétel kötelezõ!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.)
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.), Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
3. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.) Nemzet; kisebbségi-, vallási- és etnikai csoportok (10.)
4. A család (11.), Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
5. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.), Oktatás (12.)
6. Devianciák (17.) Vallás (18.)
7. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
8. Társadalmi változás (19.) Összefoglaló
9.
12.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga: az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl kettõt kell - szabadon kiválasztva - megválaszolni, a megadott tematika alapján. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSz szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Ajánlott irodalom: Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Budapest, 1987, Gondolat, Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris; Weber,
Max: Tanulmányok, Budapest, 1998, Osiris, Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Budapest, 2009. Osiris