Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Mozsár Izabella;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTJO1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ gazdasági jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektõl, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzõi. A gazdasági jog megjelenése és fejlõdése Magyarországon.
2. A gazdasági jog szabályozása , a 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl A gazdasági élet résztvevõi: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
3. A gazdasági élet résztvevõi: a gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
4. A gazdasági élet szerzõdései: A szerzõdés általános szabályai. (a szerzõdés megkötése, hatálya, az érvénytelenség, a teljesítés, a szerzõdésszegés, a megerõsítés, a módosítás, megszüntetés). A polgári jogi felelõsség
5. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: A tulajdonátruházó szerzõdések. A vállalkozási típusú szerzõdések. A használati szerzõdések, lízing, faktoring, franchise, licencia. Banki és biztosítási szerzõdések
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
A feladatsor teszt, fogalom meghatározó és esszé kérdéseket tartalmaz. A sikeres vizsga feltétele az 50%-os teljesítmény elérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl.
Ajánlott irodalom: 2006. évi IV. törvény. A gazdasági társaságokról.
2007. évi LXI. törvény. A cégeljárásról és a gazdasági társaságokról szóló törvény módosítása.
2006. évi X. törvény. A szövetkezetekrõl.
Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog ( Typotex 2008.)