Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
Az elõadások és a gyakorlatok látogatása kötelezõ - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (összesen három alkalommal),
kizárólag elõadásokról.
A gyakorlatokra négy rövid (min. 2500 leütés, szóköz nélkül) dolgozat megírása - elõre megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt –
nem felelt meg. Az elõadások és a gyakorlatok anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia, mint tudomány (1.) A szociológia története (2.)
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.), Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
3. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.) Nemzet; kisebbségi-, vallási- és etnikai csoportok (10.)
4. A család (11.), Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
5. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.), Oktatás (12.)
6. Devianciák (17.) Vallás (18.)
7. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
8. Társadalmi változás (19.) Összefoglaló
13.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)