Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az informatikus- mérnöki képzést kiegészítõ társadalmi- társadalomtudományi ismeretek nyújtása.
A tananyag a parlament, parlamenti demokrácia, pártok, eszmék, jogállam lényegét, történelmi elõzményeit ismerteti. Segít eligazodni a politika
változó világában, és ismerteti az állampolgár szerepét, helyét, lehetõségeit.


Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatás 7-8. hetében félév addigi témáiból röpdolgozat írása, amely az aláírás feltétele./ Max. 30 pont szerezhetõ/. A sikeres, azaz 50%-os ZH
pontszáma a félévet lezáró vizsgadolgozat pontszámához hozzáadódik.
Aláíráspótló dolgozat a vizsgaidõszak elején a TVSZ elõírásai szerint megírható.
Az elõadások látogatása a TVSZ elõírása szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A politika fogalma és tárgya. Hatalom, uralom, társadalom. Érdekek és akarat közvetítés. Az érdekek politizálódása. A hatalom forrásai, eszközrendszere.
Max Weber a legitimáció történelmi alakzatairól, és a hatalom ideáltípusai. Késõbbi és mai legitimációs változatok: életszínvonal, dicsõ múlt, szebb jövõ.

2. A politikai intézményrendszer, és a politikai rendszer. Szervezetek, intézmények. Eszmék, normák, szerepek. A politikai rendszer strukturalista- funkcionalista értelmezése. .A politikai kultúra jelentése, történelmi változatai. A „porosz típusú” fejlõdés történelmi öröksége, és a hazai állampolgári politikai kultúra jelenlegi állapota, sokfélesége.
A civil társadalom fogalma, szerepe, jelentõsége a társadalom életében.


3. A demokrácia és diktatúra jelentése, viszonya. Platón és Arisztotelész államfilozófiája. Az uralmi formák váltakozása. Machiavelli és Morus a politikáról.
A polgári fejlõdés kezdetei.
Felvilágosodás és társadalmi szerzõdéselméletek. Hobbes, Locke, és Rousseau.
4. A z eredeti tõkefelhalmozás és következményei. Az angol polgári forradalom, parlamentarizmus és a pártosodás kezdetei. A Westminster-modell. A kétpólusú pártrendszer
Választójogi és kormányzati vonatkozások. Jogállamiság és a hatalommegosztás.
Király, elnök, parlament.

5. Az Egyesült Államok alkotmányozási koncepciója, Függetlenségi Nyilatkozata, a demokrácia és pluralizmus értelmezése. Az amerikai elnöki rendszer, elnökválasztás és pártok.
A francia forradalom emberjogi deklarációja. Emberi jogok és állampolgári jogok különbözõsége. Értékek és pártok.
A választási rendszer és a kormányzati modell összefüggése..6. Pártok, érdekek, eszmék. Rétegpártok és osztálypártok. Liberalizmus és konzervativizmus.
Az ipari forradalom és hatása a munkásmozgalom kialakulására. Szakszervezetek, szocialista és szociáldemokrata pártok. Forradalmi és reformista irányzat és elméleti képviselõi.

7. Kereszténydemokrácia, keresztényszocializmus, agrárpártok. Alternatív mozgalmak.
Jobboldal, baloldal és centrum alapértelmezése, és változásai a politikai palettán. Konzervatív és munkáspárti politika.
A modern parlamenti demokrácia tartalmi és formai jellemzése. A pluralizmus lényege.
Eltérõ demokráciaértelmezések: formális, vagy tartalmi, többségi- vagy konszenzuselv.
Pártfejlõdés kezdetektõl napjainkig. A honorácior párttól a médiapártokig.

8. A politikailag szélsõséges eszmeáramlatok: a többpártrendszer tagadása.
Szélsõbal és szélsõjobb: bolsevizmus, fasizmus és nemzetiszocializmus kialakulásának történelmi-társadalmi feltételei. Nézetek és módszerek jellegzetességei: vezérelv, militarizmus, rasszizmus, erõszakkultusz, ellenségkép. Anarchizmus és populizmus. Harmadikutas koncepciók lényege.

9.
A magyar parlamenti-és pártfejlõdés áttekintése. A Kelet-közép európai fejlõdés sajátosságai: Anemzeti egység és polgári fejlõdés nehézségei.. Népies-urbánus vita a két világháború között, és utóélete a magyar történelem késõbbi sorsfordulóin.


10. Magyarország a szovjet zónában. Parlamentarizmus 1945 után. Áttérés a proletárdiktatúrára. Az egypártrendszer és az „állampárt” lényege. Válságjelenségek a gazdaságban, ellátási problémák, személyi változások. 1956 szereplõi: kik voltak és mit akartak?
Eltérõ törekvések. 1956 utóélete a köztudatban.11. A Kádár rendszer. Megtorlás és kiegyezés a társadalommal. A mezõgazdaság átszervezése. Életszínvonal és fogyasztás. A gazdasági mechanizmus reformjának kísérlete és elakadása. Az eladósodás kezdetei.
12. A szovjet típusú rendszer válsága gazdasági, tudományos és katonai területen. A nemzetközi erõviszonyok megváltozása, az enyhülés következményei. A „puha diktatúra”, második gazdaság, második társadalom. Adósságcsapda. Reformtörekvések, demokratikus ellenzék és népi ellenzék.
13. A rendszerváltozás közvetlen okai, folyamata. Ellenzéki kerekasztal, alkotmányozás, választójogi törvény, megegyezéses átmenet. Alternatív pártok /SZDSZ, MDF, FIDESZ/, utódpártok, történelmi pártok.
14. A mai magyar parlament mûködése. A köztársasági elnök szerepe.
A magyar pártok, pártrendszer jellemzése: ideológia, értékek, társadalmi bázis, stílus, image.
Változások a politikai rendszerben.: alkotmányozás, választási rendszer
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja kérdéssorból álló írásbeli feladatlap megoldása , maximálisan a két ZH-val 50 pont szerezhetõ.
25-29 pont elégséges
30-36 pont közepes
37-44 pont jó
45 pont felett jeles


 
Kötelező irodalom: MI A POLITIKA? Osiris Kiadó, 2004. ISBN 963389-593-6
Fejezetek: Körösényi András: Politikai rendszerek
Szalay Péter: Alkotmányos szabályozás
Bihari Mihály: Politikai pártok
Kende Péter: Politikai kultúra, civil társadalom, elit.
Gyurgyák János: Politikai ideológiák
Kis magyar politikatörténet /Rainer M. János
Kéri László/
Ajánlott irodalom: Bihari Mihály- Pokol Béla: Politológia Nemzeti Tankönyvkiadó ISBN 9789631967852
Haskó – Hülvely: Bevezetés a politikatudományba Villányi úti könyvek 2000.


A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Az elõadások anyaga