Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1SANC, GGTKG2SANC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal). Egy házi dolgozat megírása - elõre
megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg. Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem
engedélyezett.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.),
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7)
4. Város és falu (6.), Kiemelt demográfiai csoportok (9.)
5. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.),
6. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10.)
7. Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
8. A család (11.), Életmód (15.) - Házi dolgozat kiadása
9. Házi dolgozat beadása
10. Házi dolgozat értékelés
11. Devianciák (17.) Vallás (18.)
12. Gazdaság (13.),
13. Állam és politika (14.)
14. Összefoglaló: A társadalmi változások szerepe (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.

 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott fejezetei!)