Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci mûködésérõl, a marketingtevékenység menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja.
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze: évközi aktivitás 10%, évközi feladatok 40%, vizsgajegy 50%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing koncepciók, értékteremtési folyamat
2. A marketing erõforrások optimális szétosztása, portfolióelemzés
3. Marketingtervezés folyamata, stratégiaalkotás. A programok tervezésének és végrehajtásának lépései
4. Fogyasztói magatartás elmélete, fogyasztói magatartás trendek, viselkedési döntéselmélet, döntési közgazdaságtan
5. Üzleti piacok specifikumai
6. Termékpozicionálási stratégia kialakítása és kommunikálása
7. Versenydinamika, versenykörnyezet elemzése, versenytényezõk, versenystratégiák
8. Zárthelyi dolgozat
9. Márkaérték, márkaérték építése, mérése, menedzselése, márkázási stratégiák
10. Kapcsolatépítés a vevõkkel, a hosszú távú vevõhûség megteremtése, kapcsolati marketing elmélete, kapcsolathálók, ABC elemzés
11. Piaci ajánlatok kialakítás, árstratégiák, árprogramok kidolgozása, értékközvetítés, csatornatervezési-, csatornairányítási döntések, csatornaintegráció
12. Értékkommunikáció. Hatékonyság és hatásosság növelésének összefüggései a marketingkommunikációban
13. Új piaci ajánlatok bevezetése, innováció marketing
14. Szervezeti megoldások a marketing területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kotler P.- Keller, K.L.: Marketing management, Akadémiai Kiadó, Budapest 2006
Ajánlott irodalom: Jobber, D.: Európai marketing. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002
Eszes –Szabóné –Szántó -Veres: Globális marketing. Mûszaki Kiadó, Budapest, 2000
Hoffmann I.-é: Stratégiai marketing. Aula Kiadó, Budapest, 2001
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest