Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Farkas András Oktatók: Dr. Farkas András; Dr. Tokodi Jenõ;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és módszereit, a hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött.
2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása, ami egyben a félév végi aláírás feltétele is.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. a hálótervezés fogalma, a hálótervezési módszerek alkalmazása a termelési folyamat megtervezéséhez
2. számítógépes tervezési gyakorlat: CPM határozott idõtartamú termelés tervezés alkalmazása a MicroSoft Project 2002 környezetében.
3. a termelési folyamat megszervezéséhez szükséges adatbázisok, a termelési folyamat megtervezésének folyamata, számítógéppel támogatott termelés tervezés és irányítás (Master Productuion Scheduling)
4. Termelõ/Szolgáltató rendszerek környezetének feltárása.
5. a kis- és középsorozat gyártás termelés tervezési folyamata: az Infor:NT termelés tervezési és irányítási funkciója
6. az egyedi gyártás termelés tervezési folyamata: az Integraise termelés tervezési és irányítási funkciója
7. szimuláció fogalma és alkalmazási lehetõségei a termelési folyamat megtervezésében
8. szimulációs technikák alkalmazása a termelési folyamatban: a LabView IV, a Taylor 4W, a Taylor II és a Taylor Enterprise Dynamics alkalmazása a termelési folyamat paramétereinek meghatározására
9. PSD (Production Scheduling and Distribution problem) termelés tervezési és irányítási eljárás
10. a készletgazdálkodás kapcsolata a termeléssel: anyagszükséglet tervezés. Szükséglettervezési rendszerek: MRP I., MRP II., MRP III.
11. a statisztikai rendszer identifikáció alkalmazási lehetõségei a termelési folyamat tervezésében. A Just-in-Time és Kanban termelési rendszerek
12. szinkronizált gyártás
13. rugalmas gyártórendszerek
14. zárthelyi dolgozat megírása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint (10 munkanapon belül a vizsga idõszakban)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Farkas András: Termelésmenedzsment-OR . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.

Ajánlott irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.