Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Farkas András Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. Tokodi Jenõ;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és módszereit, a hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött.
2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása, ami egyben a félév végi aláírás feltétele is.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. I. a hálótervezés fogalma, a hálótervezési módszerek alkalmazása a termelési folyamat megtervezéséhez,a határozott idõtartamú termelés tervezés alkalmazása,a termelési folyamat megszervezéséhez szükséges adatbázisok, a termelési folyamat megtervezésének folyamata, számítógéppel támogatott termelés tervezés és irányítás
2. II. a tömeggyártás termelés tervezési folyamata,a kis- és középsorozat gyártás termelés tervezési folyamata,az egyedi gyártás termelés tervezési folyamata,a szimuláció fogalma és alkalmazási lehetõségei a termelési folyamat megtervezésében,szimulációs mintarendszerek a termelési folyamatban
3. III.a korszerû termelés tervezési és irányítási eljárások,a készletgazdálkodás kapcsolata a termeléssel: anyagszükséglet tervezés. Az anyagszükséglet tervezés fogalma (MRP),a Just-in-Time és Kanban termelési rendszerek,a szinkronizált gyártás fogalma,rugalmas gyártórendszerek.
zárthelyi dolgozat megírása.
4. .
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint (10 munkanapon belül a vizsga idõszakban)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Farkas András: Termelésmenedzsment-OR . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.

Ajánlott irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ esettanulmányok, számítógépes programok STORM)
Az internetrõl letölthetõ segédanyagok:
http://www.mayeticvillage.com/QuickPlace/tokodi5/Main.nsf/h_Toc/74510d7a31a50c58c1256a6200315e07/?OpenDocument
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. Fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.