Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Solymosiné Molnár Margit Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató az orosz nyelvben szerzett jártasságát elmélyítse.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat sikeres teljesítése 7. és a 14. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az eddig tanultak ismétlése, felfrissítése
2. Háztartási gépek, városi intézmények, „van/nincs” kifejezése
3. A fõnevek birtokos esete, használata, fõnevek esete számok után
4. Ismerkedés: bemutatás, bemutatkozás, kínálás
5. Évszakok, hónapok, színek („milyen színû?”), a melléknevek
6. Ebéd, fogások, udvariassági fordulatok étkezés közben
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. Országnevek, és a belõlük képzett melléknevek
9. A melléknevek kérdõszavai, tetszésnyilvánítás, „kedvenc”
10. Az iskola, helységei, osztályzatok, „szeretem/nem szeretem” kifejezése
11. Kívánság, valakivé/valamivé válni kifejezése, „e”/”i” soros igék
12. Sportok, a fõnevek tárgyesete, levélírás
13. Heti idõbeosztás, napszakok, a hét napjai, a létige múlt és jövõ idejû alakjai
14. Zárthelyi dolgozat 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatoknál minimum 50%-ot el kell érni, kisdolgozatok is lehetségesek.
 
Kötelező irodalom: - Székely András-Székely Nyina: „Шаг за шагом” tankönyv és munkafüzet
Ajánlott irodalom: - Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára