Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Szilágyi Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a nemzetközi marketing eltéréseit az országhatáron belüli marketing tevékenységhez képest.
Ezen belül ismerjék és értsék mega nemzetközi marketing különbözõ fokozatait
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe.
2. A kulturális környezet: különbségek, változások.
3. A nemzetközi üzleti gyakorlat: szokások, etika.
4. A földrajzi, politikai és a jogi környezet.
5. A fogyasztói magatartás.
6. Nemzetközi marketing a szervezeti piacon.
7. Nemzetközi piackutatás.
8. Külpiaci megjelenés.
9. Termékpolitika.
10. Értékesítés-politika.
11. Nemzetközi értékesítési csatornák.
12. Árpolitika.
13. Kommunikáció.
14. Prezentációk.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Félévközi feladatok:
- Országtanulmány 1 db, egyéni
- Marketingterv, 1 db, csoportos
Országtanulmány: 40 %
Marketingterv: 60 % (40% írott anyag+20% prezentáció)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Rekettye – Fojtik: Nemzetközi marketing, Dialog Campus Kiadó, 2003.