Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezõk megismerése, a magyarázó, elemzõ elméletek elsajátítása, valamint gyakorlati
esettanulmányok, példák alapján az annak befolyásolására irányuló eszközök alkalmazása a kereskedelem különbözõ területein.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (25 pontból legalább 13 pont).
Zárthelyi dolgozat (25 pontból legalább 13 pont).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
2. A vásárlási döntési folyamat
3. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezõk
4. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
5. Életstílus tényezõk szerepe a vásárlási döntésben
6. Eltérõ szerepek a háztartásban
7. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezõk – percepció, Weber-törvény
8. Tanulás elméletek
9. Motivációs elméletek
10. Attitûd
11. Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
12. Fogyasztói elégedettség, fogyasztóvédelem, etikai kérdések
13. Kutatási eredmények
14. Elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
Az érdemjegy az évközi feladatokból, a zárthelyi dolgozat és a vizsga eredményébõl az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Aronson, Elliot: A társas lény, KJK-Kerszöv, Budapest, 2001.
Harris, Godfrey – Harris, Gregrey: Az elégedett vevõ a legjobb reklám, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Hofmeister-Tóth Ágnes – Simon Judit – Sajtos László: Fogyasztói elégedettség, Alinea Kiadó, 2003.
Müller, Melissa: Az áruvilág kicsi királyai, Gyerekek a reklámok világában, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2001.
Pop, Faith – Marigold, Lis: Éva marketing, A nõket megcélzó marketing alapelvei, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2001.
Smith, J. Walker – Clurman, Ann: Generációk, márkák, célcsoportok, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2003.
Törõcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó, 2011.