Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk TVSZ szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapkategóriái és vázlatos története. A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdasági szereplõk. Kibocsátás és jövedelem. A makrogazdaság teljesítményének mérése. A makrogazdasági körforgás.
2. Az árupiaci kereslet. Fogyasztási kereslet. Fogyasztási és megtakarítási függvény. Beruházási kereslet. Beruházási függvény. Az egyensúlyi jövedelem. A munkaerõpiac. A termelési függvény. A makrokereslet és makrokínálat. Munkapiac és foglalkoztatás.
3. Pénz és pénzpiac. A pénz fogalma, és funkciói, fejlõdéstörténetének periódusai. A mai pénz és bankrendszer. Pénzkereslet, pénzkínálat. Pénzpiaci egyensúly. Az árupiac és pénzpiac együttes egyensúlya. Az IS-LM modell.
4. Gazdasági növekedés. A növekedés tényezõi, jellege. Gazdasági növekedés és mûszaki haladás. A konjunktúraciklusok fajtái, okai, jellemzõi. Infláció. Az infláció fokozatai és okai. Infláció és munkanélküliség. Rövid és hosszú távú Philips görbe.
5. Az állam szerepe a gazdaságban. A költségvetési és monetáris politika eszközei. A kínálati közgazdaságtan, monetarizmus. Költségvetési és monetáris keverék. A kormányzati deficit.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés: 0 – 50 %: elégtelen (1); 50-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli.

 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia Aula, 1999