Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 6
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a közgazdaságtan elméleti összefüggéseit mind a mikro-, mind a makro gazdaságban és ezen keresztül eligazodjanak a mindennapi gazdasági életben,
megértsék a körülöttük zajló gazdasági folyamatokat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A félévközi jegy feltétele 1 db elégséges szintû zárthelyi dolgozat megírása. Az elégséges érdemjegy feltétele vegyes feladatokból
álló zh esetén 50 % elérése, tisztán tesztkérdésekbõl álló zh esetén 60 % elérése. Azok a hallgatók akik nem írták meg a zh-t vagy elégtelenre írták azt meg, 1 alkalommal
pótolhatják a zh-t a szorgalmi idõszak utolsó hetében .
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak, piac, kereslet rugalmasság
2. Fogyasztói magatartás
3. Vállalat I. (rövid távú technikai és költs. összefüggések, költségek az elsz.szerint)
4. Vállalat II. (piac jellege és vállalati magatartás)
5. Tõkebefektetések értékelése
6. Feladatok mikroökonómiához
7. Pénz, hitel- és bankrendszer
8. Makrostatisztikai mutatók, jövedelemáramlás a gazdaságban
9. Árupiaci egyensúly és egyensúlytalanság, gazd-i növekedés, üzleti ciklus
10. Infláció, munkanélküliség
11. Gazdaság állami szabályozása (fiskális és monetáris politika)
12. Feladatok makroökonómiához
13. ZH
14. Pót ZH
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom :
dr. Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Ajánlott Irodalom:
Samuelson: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000