Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) GGTKG1SAEC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 8 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról. Segíti a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak
megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes (50%)
megírása és a gyakorlatokon, valamint az elõadásokon a TVSZ szerinti részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhetõ el.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság

2. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság

3. 2. A vállalat és a termelõi szervezet
egyszemélyes vállalat, társaság, részvénytársaság, korlátozott felelõsség, technikai hatékonyság, gazdasági hatékonyság, termelési függvény, csökkenõ hozadék törvénye, munka határterméke, munka átlagterméke, TC, FC, VC, AC, AFC, AVC, MC
4. 3. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezõség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont, tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium,
5. 3. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezõség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont, tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium,
6. 4. Termelési tényezõk piaca
tõkepiac, kamat, vagyonértékelés, nettó jelenérték, belsõ kamatláb, csökkenõ hozadék, betét, részvény, kötvény, névérték, forgalmi érték, árfolyam, állampapírok, áru- és értéktõzsde, bessz és hossz, készpénzügyletek, határidõs ügyletek, humán tõke, munkabér, föld, földjáradék
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy

A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Heyne - Boettke - Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007