Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Mechatronikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ makrogazdasági összefüggések elsajátítása, a makrogazdaság mûködési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint. Vizsgára bocsátás feltétele „megfelelt” – az elérhetõ pontszám legalább 50 %-a - színvonalú zárthelyi dolgozat
megírása. A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Közgazdaságtan tárgya és alapfogalmai
2. 2. Gazdasági rendszerek, koordináció típusai
3. 3. Makrogazdaság szereplõi , termék- és jövedelemáramlás a gazdaságban
4. 4. Makrogazdaság teljesítményének számbavétele
5. 5. Aggregált kereslet, aggregált egyensúly
6. 6. Gazdasági növekedés, üzleti ciklus
7. 7. Pénz, hitel- és bankrendszer
8. 8. Infláció
9. 9. Munkapiac, munkanélküliség
10. 10. Gazdaság állami szabályozása – fiskális politika
11. 11. Gazdaság állami szabályozása – monetáris politika
12. 12. Nemzetközi gazdaságtan - külkereskedelem
13. 13. Nemzetközi gazdaságtan – nemzetközi pénzügy
14. 14. ZH
 
Kötelező irodalom: ÓE, KGK, Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.