Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Láhm Szilvia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A határhaszon elmélet legfontosabb kategóriái és összefüggései. A mikroökonómia alapfogalmai. A fogyasztói magatartás vizsgálata, optimalizáció. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései. Költségek és profitok. Rövid és hosszútávú költségfüggvények.
3. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása. A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny.
4. Termelési tényezõk piaca. Munkapiac. Tõkepiac. Természeti erõforrások piaca.
5. Monopolhatások az erõforrások piacán. Külsõ gazdasági hatások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés házi feladatok beadásával szerzett pontok beszámításával történik .A három házi feladattal 30 pontot lehet elérni, az így szerzett pontok beleszámítanak a vizsgateljesítménybe.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
A vizsgán elérhetõ maximális pontszám: 70 pont.
A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0 - 50 pont : elégtelen (1); 51-62 pont: elégséges (2); 63 – 74 pont : közepes (3); 75 – 86 pont: jó (4);
87 -100 pont : jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.

 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár

Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993