Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetőségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A
tantárgy három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erőből történő finanszírozási források témakörében
megismerkednek a hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítő elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás
szabályaival. A banki, pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tőkeszerzési formával foglalkozik,
megismertetve a tantárgy hallgatóival a hitelezési folyamat szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét,
valamint a kölcsönforrások bemutatása után ismerteti a bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben
megismerkedhetnek a hallgatók az állami támogatások formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint
az Európai Uniótól származó forrásokkal, finanszírozási lehetőségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel KÖTELEZŐ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása a 13. héten minimum 50%-os szintre.
- Házi dolgozat elkészítése legkésőbb a szorgalmi időszak 8. hetéig, annak elfogadása, és a gyakorlaton való prezentálása.
- A házi dolgozatok prezentálására a 9. héttől kerül sor a gyakorlatokon!

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A projektfinanszírozás makrogazdasági környezete.
2. GY: A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezõi.
3. EA: Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
4. GY: A projektfinanszírozás banki oldala
5. EA: A projektfinanszírozás csatornái
Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.

6. GY: Projektfinanszírozás a gyakorlatban
7. REKTORI – DÉKÁNI SZÜNET
8. GY: Projektek a gyakorlatban (przentációk)
9. EA: A hitelezõkkel való együttmûködés. A projekt megállapodás során tisztázandó kérdések
10. GY: Projektek a gyakorlatban (przentációk)
11. EA: Projektszerzõdések – fõ- és kiegészítõ szerzõdések Finanszírozási kockázatok.
12. GY: Projektek a gyakorlatban (przentációk)
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZAT PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása a félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
A félévközi követelmények számítása:
- 35% - 1. zárthelyi dolgozat (35 pont),
- 35% - 1. zárthelyi dolgozat (35 pont),
- 30% - beadandó dolgozat + prezentáció (30 pont),
A félévközi teljesítmény értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 – 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
-
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Hitelügyletek – A bankárképző felsőfokú bankszakmai kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképző Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
- Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.