Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projekt alapok áttekintése után az oktatási cél a különbözõ projekt fajták megoldásának vezetésével, vezetésével, irányításával megismertetni a
hallgatókat. Ilyenek a beruházások, technikai fejlesztések, termékszerkezet átalakítások, kisebb projektek üzemeltetése. sikeres programok
megvalósításához szükség van egyéni és csoportmunkára, a szaktudások összehangolt irányítására, valamint az erõforrások összehangolására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7, 13 hét zh. írás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt feltételei, fajtái, folyamata. a projekt indításának feltétele, a projekt fázisai.
2. A projekt kezdeményezés fázisai. Helyzetértékelés, döntés. A döntési folyamat elemei. Szellemi alkotó technikák, egyéni és csoportmunka, a csoportmunka szabályai. Projektek indítása.
3. Anyagi és technikai erõforrások biztosítása. A projektek indításához szükséges források biztosítása. Bekerülési és mûködési költségek. A különbözõ költségfajták viselkedése. Tradicionális költségszámítás, hasznosság számítás. Költségreagálások.
4. Projekt tervezés, mûszaki, szervezési, gazdasági tervek készítése. Termékszerkezet átalakításának megoldása, gazdaságossági szempontok alapján. ABC analízis.
5. Termékszerkezet átalakítása, esettanulmány kidolgozása.
6. A megvalósítás tervezése. Logikai, illetve idõterv készítése. Határidõk, átfutási idõ meghatározása.
7. Zh írás, a készítendõ projekt feladattal kapcsolatos megbeszélés, egyeztetés, beszámolók.
8. A projektek várható hozamának számítása. Technika váltás, kapacitáskihasználás feltételei, szervezése.
9. A projektek választható formái, szervezeti felépítése, statikus és dinamikus szervezetek.
10. Kisebb projektek mûködtetésének feltételei, célszerû szabályai. A környezeti feltételrendszer ismerete, a gazdálkodás feltételei.
11. A projektek lezárása. A projekt értékelése. Hozamszámítások. A lezárás szabályai, Reintegrációk, Összefoglaló jelentés készítése
12. A projekt átvitel technikai fázisa. Az elért eredmények dokumentálása, az új megoldások jogi védelme.
13. Zh írás, a készített feladatok beadása
14. A félév lezárása, vizsga elõkészítés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Két eredményes zh, beadott projekt feladat.
Pótlás a TVSZ elõírása szerint.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes (2014): Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK
Ajánlott irodalom: Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,
Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest,
Lock, D. (1998): Projekt menedzsment, Panem, Budapest,
Csiszárik-Kocsir, Á. (2014): Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere összhangban van a szak követelményeivel. A bekövetkezett változások figyelembevételével a tananyag
folyamatos karbantartásáról gondoskodunk.