Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a mikrogazdaságról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 3. témakört követõen.
A félév során írt zárthelyi dolgozat pontszámának 50%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A mikroökonómia alapfogalmai TK. 7-27.
Gazdasági alapfogalmak, a piac és a szereplõk, a kereslet jellemzõi, a kínálat meghatározói.
3. A fogyasztói magatartás TK. 28-43.
A preferencia-rendszer, a hasznossági függvény és a közömbösségi görbe.
5. Vállalkozás, vállalkozó I. TK. 44-67.
Vállalkozási formák, a termelési függvény és a parciális termelési függvény.
7. Vállalkozás, vállalkozó II. TK. 67-80.
A termelés költségei és a költségfüggvények.
8.
9. Piactípusok, vállalati magatartás I. TK. 81-94.
A piac formái, vállalati magatartás tökéletes verseny esetén.
11. Piactípusok, vállalati magatartás II. TK. 94-110.
A tiszta monopólium piaca, a játékelmélet.
13. A termelési tényezõk piaca TK. 111-131.
A tõkepiac, a vagyonértékelés, a munkapiac, és az értékpapírok.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
1-5.fejezet
1-131.o.