Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezõk megismerése, a magyarázó, elemzõ elméletek elsajátítása, valamint gyakorlati
esettanulmányok, példák alapján az annak befolyásolására irányuló eszközök alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (25 pontból legalább 13 pont), illetve a zárthelyi dolgozat
megírása (25 pontból legalább 13 pont).
A megjelenést az elõadásokon, illetve szemináriumokon a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
2. A vásárlási döntési folyamat
3. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezõk
4. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
5. Életstílus tényezõk szerepe a vásárlási döntésben
6. Eltérõ szerepek a háztartásban
7. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezõk
8. Tanulás elméletek
9. Motivációs elméletek
10. Attitûd
11. Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
12. Fogyasztói elégedettség, fogyasztóvédelem, etikai kérdések
13. Kutatási eredmények
14. Elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): Fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó
Ajánlott irodalom: Törõcsik Mária (2011): Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó
Évközben kiadott szakcikkek