Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások,
fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre,
csoportmunkára, az erõforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment mûködési szabályait, technikáit és vezetési
módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.
2. A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
helyzetértékelés, vezetõi döntés..
3. Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, Poziciók és csoportszerepek meghatározása.
4. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.
5. Logikai illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.
6. Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása.
7. Zh. írás.
A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.
8. A projekt lezárásának folyamata. Évközi feladat, esettanulmány készítésének elõkészítése, a választott témák értékelése.
9. A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. .Összefoglaló jelentés készítése.
10. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.
11. Konkrét esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl. (példatár Bef.1 példa)
12. A projektek átvitel-technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
13. Zh írás.
14. A zh. és a készített évközi feladat, esettanulmány kiértékelése, a félévközi jegy megítélése, a félév lezárása..


A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A két zárthelyi dolgozat megírása. Az elõadásokon és gyakorlatokon történõ kötelezõ megjelenés.
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG, 2006

Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek
Egyéb segédletek: ezt is ki lehet törölni.