Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. oktatási hét, Zárthelyi a pénzügyi matematika részbõl. Az elõadás látogatása kötelezõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás

2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai

3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke

5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások


6. Tõzsde

7. Államháztartás
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások


8. Központi kormányzati költségvetés
9. Államháztartási saldo, államadósság
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások

10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások


12. Nemzetközi pénzügyi rendszer

13. Európai monetáris együttmûködés
Gyakorlat:Számítási feladatok – gyakorlás
14. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006.
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába. 2011,OE elektronikus jegyzet, Budapest

Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)