Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Tematika: A menedzsment elméleti ismeretanyagai. Vezetési rendszerek. Menedzsment. Szervezéstudomány.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az órák TVSZ szerinti látogatása.Aláírás feltétele továbbá házi dolgozat elkészítése az utolsó órára.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények.
2. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában.
A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
3. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment.
4. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
Benchmarking.
Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
5. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány.
Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsga dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a a vizsgaidõszak 1. héten.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak(Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)
Dr. Lehotai László : Vezetési ismeretek.(kézirat KKMF, 1998)Szerzõi munkaközösség
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Torgensen-Weinstock: A vezetés integrált felfogásban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1979.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.