Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVS111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja olyan szakemberek felkészítése e témakörbõl, akik magas szakmai színvonalon képesek a szervezetek emberierõforrás-tevékenységének tervezésére, mûködtetésére, értékelésére és szükség esetén a humán rendszerek fejlesztésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi erõforrás menedzsment története
2. Az emberi erõforrás tervezés és auditálás – Munkakörelemzés és -
tervezés
3. Erõforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés
4. Munkakör-értékelés, munkaköri leírás –Ösztönzésmenedzsment –
Teljesítményértékelés – Bérezési formák
5. Az emberi erõforrások fejlesztése – A munkaügyi kapcsolatok rendszere – Az emberi erõforrás-kezelés információs rendszere – Változásmenedzselés-kultúraváltás
6. Kompetencia és érzelmi intelligencia hatalma a vezetésben- A természetes vezetõ
Kommunikáció – Új kihívások és válaszok – Az örömteli szervezet- Egészséges szervezet
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Farkas F.-Karoliny M.- László Gy. – Poór J.: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2007
ISBN 9789632247243 + az elõadáson elhangzott ismeretanyag

Ajánlott irodalom:
Dr. Lövey Imre: Az örömteli szervezet HVG Kiadó ZRt. Budapest, 2008
ISBN 9789639686403 ( Ajánlott irodalom )