Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a gazdasági alrendszer és társadalmi-szociális környezetére vonatkozó elõrejelzés-készítés korszerû ismereteivel: ennek keretében a társadalmi-gazdasági elõrejelzés-készítés speciális metodológiai, metodikai kérdéseivel és különbözõ hazai elõrejelzésekkel. Felhívni a figyelmet arra, hogy a közgazdasági jellegû döntéseknek a társadalom más területén jelentkezõ következményei is vannak
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása (utolsó konzultáció)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társadalmi-szociális és gazdasági elõrejelzés különbözõ értelmezései. Társadalmi jövõmodellek. Mit tud mondani a jövõkutató a jövõrõl? A jövõkutatás, mint tudomány.
Információs társadalom, tudás alapú társadalom és az EU. Környezeti problémák társadalmi válaszok Mire ad választ a jövõkutatás?
2. A népesedési folyamatok hosszú és nagy távlatú elõrejelzése Hogyan készítünk elõrejelzést?
A hazai szakképzés jövõje. Vizsgarendszerek
A hazai egészségpolitika és nyugdíjreform elõrejelzési megalapozása
Hazai makrogazdasági elõrejelzések a káosz-számítás felhasználásával. Instabilitás és gazdaság dualitásai
3. Környezet és gazdaság kapcsolata-multidiszciplináris modellvizsgálat és rendszerdinamikai megközelítés Folyamatok, tendenciák és ciklusok elõrejelzése
Fordulópontok elõrejelzése. Elõrejelzés participatív módszerekkel
Kapcsolatok elõrejelzése. A jövõkutatás fõbb irányzatai Az elõrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértõi és modellezési eljárások)
4. Az elõrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértõi és modellezési eljárások)
Az elõrejelzések megbízhatósága Megbízhatóság-vizsgálati módszerek
Az elõrejelzés tevékenység fázisai. (elõkészítõ munkálatok, az elõrejelzés elkészítése, dokumentálás)
5. Az elõrejelzés és a döntés kapcsolata, Nemzetközi összehasonlító elemzés. Világmodellek, Elõrejelzés készítés (vállalatoknál, költségvetési intézményeknél)
A jövõkutató felelõssége Workshop hazánk társadalmi-gazdasági jövõjérõl
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. Házi dolgozat 30 %.-ban számít be a félévközi jegybe. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A sikeres félévközi jegy érdemjegye: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Dr. Gidai Erzsébet- Dr. Tóth Attiláné: Bevezetés a jövõkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe,Arisztotelész Stúdium Bt 2001.(ISBN 963 00 6223 2)
Dr. Bujdosó László: Társadalmi-gazdasági elõrejelzés, Digitális elõadás anyag
Ajánlott irodalom: Meadows, D., Randers, J., Meadows, D.: A növekedés határai harminc év múltán, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005
Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 – Lehet másként is?! MTA IX. Osztály Jövõkutatási Bizottsága, Budapest, 2007
Nováky Erzsébet: Jövõkutatás. Aula 2000

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.