Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: KHFV111ANK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ gazdasági összefüggések elsajátítása, a piaci szereplõk és döntéseiket befolyásoló tényezõk megismerése, a piacgazdaság mûködési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalat célja, környezete, vállalatok csoportosítása
2. Társasági formák
3. Vállalat és környezete – Piac, piaci kategóriák
4. Kereslet rugalmasság
5. Vállalat belseje – költségek, költségfüggvények
6. Költségek az elszámolhatóság szerint
7. Piactípusok és vállalati magatartás
8. ZH
9. Termelési tényezõk piaca – az erõforrások kereslete
10. Föld és ingatlan piac
11. Munkapiac
12. Tõkepiac
13. Az állam szerepe a gazdaságban
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgára bocsátás feltétele két „megfelelt” – az elérhetõ pontszám legalább 50 %-a - színvonalú zárthelyi dolgozat megírása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be.
 
Kötelező irodalom: BMF, KGK, Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalati gazdaságtan