Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a CRM ügyfélkapcsolat kezelés világába. Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, melyekbõl a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. A tárgy nagy arányban gyakorlat orientált. A kurzus résztvevõi képet kapnak a CRM üzleti szemléletû megközelítése által arról, hogy mit nyújthat és mit nem képes nyújtani a CRM a szervezeteknek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció készítése, évközi feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. CRM ügyfélkapcsolatok kezelése alapfogalmak. A CRM eredete, elterjedése, szerepe, típusai.
2. CRM stratégiai modell szükségessége. Vállalati stratégia és ügyfélstratégia. CRM stratégiafejlesztés.
3. CRM esettanulmány
4. Az értékteremtési folyamat.
5. Többcsatornás értékesítés. Értékesítési csatorna-stratégiák.
6. CRM esettanulmány
7. CRM esettanulmány
8. Az információmenedzsment és teljesítményértékelési folyamat.
9. CRM esettanulmány
10. A CRM-megvalósítás szervezési feladatai.
11. Változásmenedzsment. Projektmenedzsment.
12. CRM esettanulmány, Összefoglalás
13. Hallgatói prezentációk (évközi munka), azok értékelése
14. Hallgatói prezentációk (évközi munka), azok értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fõs csoportokban) prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán és a prezentációval megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):
A vizsga 60%-os, az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2010): Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, KGK, Vállalkozásmenedzsment Intézet
Adrian Payne (2007): CRM kézikönyv – Ügyfélkezelés felsõfokon, HVG Kiadó Zrt.
Ajánlott irodalom: www.crm.lap.hu
www.ugyfelszolgalatok.com
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Lásd. TVSZ