Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Farkas András Oktatók: Dr. Farkas András;
 
Előtanulmányi feltételek: Statisztika GVMST111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása a mûszaki és gazdálkodási menedzsment különbözõ területein, továbbá az adatelemzési, a probléma megoldási, a döntési és a számítástechnikai készségek, valamint értelemszerûen a szakterületi angol nyelvtudás fejlesztése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction and Computer Laboratory session
2. Summary of Elementary Probability and Statistics
3. Analysis of Variance
4. Factorial Design
5. Simple Linear Regression and Correlation I.
6. Simple Linear Regression and Correlation II. and Computer Laboratory session
7. Inference Making in Simple Regression
8. Spring break
9. Multiple Regression and Correlation I.
10. Multiple Regression and Correlation II.
11. Variable Selection Methods and Computer Laboratory session
12. Forecasting – Time Series Methods and Computer Laboratory session
13. Multiple Criteria Decision Making I.
14. Multiple Criteria Decision Making II.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Project + Paper presentation (+ optionally mid-term test)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli/szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Farkas, A.: Multivariate Analysis, Handout. 2008. (to be distributed for the students)
Ajánlott irodalom: Pfaffenberger, R.C.; Patterson, J.H,: S tatistical Methods for Business and Economics, Third Edition, Irwin Homewood, 1987. Aczel, A.: Complete Business Statistics, Second Edition, Irwin Homewood, 1996.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ esettanulmányok, számítógépes programok: SPSS 8.0, feladatok megoldása egyéni és csoportmunkában, stb.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
ISO 9001szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjai