Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Papp Klára;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókkal az eltérõ jellemzõk alapján mûködõ gazdasági egységekben alkalmazható rendszerszervezési, rendszerfejlesztési módszertanokat.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával megfelelõ készséget szerezzenek a hallgatók a kívánt rendszerszervezési, rendszerfejlesztési módszertanok kiválasztásában, valamint azok alkalmazásában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
gyakorlati órákon való részvétel, gyakorlati jegy megszerzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet, a gazdálkodó szervezet, a gazdasági egységek szervezettségi szintjei.

Szervezési elvek és a szervezési célhoz rendelhetõ módszerek:
− a szervezeti mûködés folyamatszemlélete – folyamatszervezés,
− az átvilágító helyzetelemzés,
− a racionalizálás,
− a rendszerszervezés,
− az integrált, logisztikára épülõ szervezés.

A szervezeti és mûködési szabályozás tervezése. A vezetõi információ rendszer megválasztása, a szervezési módszertan kiválasztása.

A szervezés – tervezés feltételei, valamint a döntési szinteken értelmezett irányítási és ellenõrzési feladatok.
2. A rendszerszervezési és a rendszerfejlesztési módszertanok.
A szervezés hatékonyságának elemzésénél megválasztható módszerek és technológiák.
3. Az üzleti folyamatok újjászervezése – módszertanok, sikertényezõk.
Esettanulmányok feldolgozása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: 1 ZH. eredményes megírása és 1 beadandó dolgozat
A ZH. max. pontszáma 100 p.; 65 pont: 2; 66-75: 3; 76-90: 4; 91 pont fölött: 5
 
Kötelező irodalom: A gyakorlati órák anyaga és kiadott segédletei
Dr. Ladó László: Szervezéselmélet (Mûszaki Könyvkiadó Budapest)
Dr. Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése, Novadat, Gyõr, 2003.
 
Egyéb segédletek: Elõadásvázlatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint