Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a 6., 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Aláírás feltétele továbbá házi dolgozat elkészítése az utolsó elõtti gyakorlatra
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
2. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
3. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények.
4. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
5. Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában.
6. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
7. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
8. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
9. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment.
10. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. Benchmarking.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
13. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány
14. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség, az írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a félévközi jegyet. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a 14. héten.
 
Kötelező irodalom: Szerzõi munkaközösség: Menedzsment mûszakiaknak, Mûszaki Könyvkiadó, Bp. 1993.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Torgensen-Weinstock: A vezetés integrált felfogásban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1979.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.