Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes piaci összefüggéseket, termelési módszereket, valamint fejlessze probléma megoldási készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultáción írandó Zh eredményes megírása, ez egyben az aláírás feltétele is. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata. A termelõ, illetve szolgáltató rendszerek környezete. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix.
2. Termelési folyamatok. Gyártástípusok. Elõrejelzési módszerek. Trend és szezonalitás.
3. Kapacitáselemzés. Készletgazdálkodás. Szükséglettervezés (MRP). Éppen idõben (Just-in-Time) rendszerek. LEAN módszer. Menedzserdilemmák, pl.: kollektív cselekvés, darabbérkonfliktus. Szolgáló vezetés.
4. A változás hajtó- és fékezõerõi. Változáskezelés. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ha valaki elmulasztotta az évközi PÓT ZH megírását is, pótlásra/vizsgára KIZÁRÓLAG hitelesen igazolt távollét esetén van lehetõség a vizsgaidõszak elsõ hetében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga az utolsó foglalkozáson
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Dr. Lovász Gabriella (2013): Termelésmenedzsment példatár. Óbudai Egyetem. KGK-VMI. Egyetemi elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó