Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató gazdasági – gazdaságpolitikai tájékozottságának, közgazdasági szemléletének, a gazdasági gyakorlatban való eligazodási képességének fejlesztése, a magyar gazdaság változásának, mozgásának, fejlõdési tendenciáinak és megoldást igénylõ problémáinak megismertetése, értelmezése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon a részvétel kötelezõ.
Házi dolgozat beadása a 13. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ céljai és eszközei, az alapvetõ makro-mutatók. A gazdaságpolitika fogalma, funkciói, cél és eszközrendszere. A gazdaságpolitika közvetlen és közvetett szereplõi.
A gazdaságpolitika típusai (normatív vs. pozitív). Gazdaságpolitikai ideológiák (szocialista, konzervatív, liberális), iskolák (monetarista és keynesiánus) és irányzatok (jóléti állam, neoliberalizmus, szociális piacgazdaság).
Az állam szerepe a modern gazdaságban (közvetlen és közvetett beavatkozás lehetõsége, redisztribúciós szint). Az állam gazdaságpolitikai mozgástere és a globalizáció hatásai.
2. A költségvetési politika fogalma, céljai, eszközei. Az államháztartás szerkezete, a költségvetés gazdaságpolitikai szerepe. Gazdasági növekedés és gazdaságpolitika.
Állami, közösségi és magán tulajdon a modern gazdaságokban. Privatizációs technikák. Privatizáció a rendszerváltoztató országokban és Magyarországon.
3. Bevételi politika. Adók és a „jó adópolitika”. Allokációs és redisztribúciós politika. A jóléti politika és eszközei.
A monetáris politika fogalma, céljai. Monetáris politikai stratégiák (inflációs célkövetés, pénzmennyiség-szabályozás, árfolyamcél) és alkalmazásuk. A monetáris politika eszközrendszere.
4. A magyar gazdaságpolitika a rendszerváltozást megelõzõ idõszakban. A szocialista gazdasági rendszer jellemzõi, a ’70-es évek világgazdasági válságára adott reakciók. Az átmenet gazdaságpolitikai céljai és eszközei.
Világgazdasági erõviszonyok, tendenciák. Gazdaságpolitika az Európai Unióban. (A lisszaboni célkitûzések és teljesíthetõségük, az EKB monetáris politikája, a maastrichti követelmények).
5. Integráció-elméletek és integrációs formák. Regionális politika és strukturális alapok az EU-ban. A Kohéziós Alap céljai és szerepe. A CAP.
A magyar gazdaságpolitika az EU-csatlakozás után.
A magyar gazdaság jelenlegi helyzete, a növekedési pályára állás belsõ és külsõ feltételei. A magyar államháztartás helyzete, az alrendszerek jellemzõi, problémái.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltétele a választott/kiadott cikkek alapján készített legalább „megfelelt” házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából – AULA 2004, ill. 2005.
Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények – AULA 2003.
elõadás vázlatok (VMI honlapról letölthetõ)
Ajánlott irodalom: Az órákon feldolgozásra kiadott cikkek