Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaság
makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás
segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és
megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadások és a gyakorlatok nem különülnek el, így a részvétel kötelezõ
- A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes
(legalább 50%) megírása. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi. A makrogazdasági teljesítmények mérése, fõbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítõk; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezõi, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezõi, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük a kibocsátás növelésében. A tõkével kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
8. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
A külkereskedelem elõnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Az Európai Unió
Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli, eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri az összpontszám 50%-t).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a
következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5-75 %: közepes (3); 75-87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000