Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: mintatanterv szerint
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlatok és elõadások látogatása kötelezõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA1: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
1. Gyakorlat: Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. EA2:A vállalkozások vagyona, mérleg
2. Gyakorlat: Mérleg besorolás, mérleg összeállítás
3. EA3: Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
3. Gyakorlat: Egyszerû gazdasági események könyvvezetése
4. EA4: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés értékvesztés, készletcsökkenések)
4. Gyakorlat: Számítási feladatok
5. EA5: Eredménykategóriák.
Összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
5. Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás eredménykimutatás összeállítás
6. EA6: Összetett gazdasági események könyvvezetése
6. Gyakorlat: könyvvezetés
7. EA7: Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
7. Gyakorlat: Értékelési feladatok gyakorlása, könyvvezetés
8. EA8: ÁFA elszámolás szabályai.
8. Gyakorlat: ÁFA könyvvezetési feladatok
9. EA9: Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény. Számviteli politika
9. Gyakorlat: komplex feladatok
10. EA10: Számviteli alapelvek
10.Gyakorlat: Komplex feladatok
11. EA11: Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés.
11.Gyakorlat: Komplex feladatok
12. EA12: Összefoglalás, ismétlés
12. Gyakorlat: Összefoglalás, ismétlés
13. EA13: Zárthelyi dolgozat
13. Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi értékelés, pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az eredményes zárthelyi dolgozathoz a megszerezhetõ összpontszám legalább 50%-os teljesítése szükséges. A zárthelyi idõpontja: 13 tanítási héten, az elõadás és a gyakorlat helyén és idejében. A zárthelyi pótlása: a 14 tanítási héten, a gyakorlat helyén és idejében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli dolgozat
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit
 
Egyéb segédletek: Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre
Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila
Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert