Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Nagy Viktor;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMST12KLC - Statisztika I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen bonyolultabb statisztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzések végrehajtására, összefüggések feltárására és számszerû kimutatására, következtetések levonása,
elõrejelzések készítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítéséhez szükséges az elõadásokon/gyakorlatokon tárgyalt, illetve kijelölt anyagok ismerete.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
2. Hipotézisvizsgálat: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére), illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
3. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
4. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
5. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató zárthelyi dolgozatot ír az utolsó konzultációs idõpontban. Elégtelen vagy meg nem írt dolgozat egy alkalommal pótolható a szorgalmi idõszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidõszak elsõ hetében (az órarendi ütemezéstõl függõen). Mindkét dolgozaton 50 pont szerezhetõ. A jegy kialakításának szempontjai a dolgozaton szerzett pontok alapján: 0-24 pont: elégtelen (1); 25-31 pont: elégséges (2); 32-37 pont: közepes (3); 38-43 pont: jó (4); 44-50 pont: jeles (5).
Elégtelen eredmény esetén az érdemjegy szintén a félévközi jegy, mely bekerül a Neptun rendszerbe; azonban egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell (az órarendi ütemezéstõl függõen a vizsgaidõszak elsõ vagy második hetében kerül rá sor). Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A számonkéréseken kizárólag számológép és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható!
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest 2010.
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt