Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Hosszú Ferenc Oktatók: Hosszú Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az analízis és a lineáris algebra bevezetõ fejezeteinek feldolgozása, tiszta fogalmi rendszer kialakítása, probléma megoldási képességek fejlesztése, a hallgató további tanulmányaihoz a matematikai eszközök biztosítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 6.§ (1)-(6) pontja szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Lineáris programozás. Kétváltozós feladat síkbeli grafikus megoldása. . Eseményalgebra (esemény fogalma mûveletek eseményekkel).
2. Kombinatorika: Permutáció, variáció, kombináció.
Valószínûségszámítás I.
Gyakoriság és relatív gyakoriság. Események valószínûsége. Kolmogorov axiómák. Klasszikus valószínûségi mezõ.
3. Valószínûségszámítás II.
Feltételes valószínûség. Teljes valószínûség tétel. Bayes-tétel. Valószínûségi változó, típusai. Eloszlásfüggvény, sûrûségfüggvény. Várható érték, szórás.
4. Valószínûségszámítás III.
Nevezetesebb diszkrét eloszlások és jellemzõik (Hipergeometrikus, Binomiális, Poisson-eloszlás). Folytonos eloszlások és jellemzõik.
5. Valószínûségszámítás IV
A Normális eloszlás, a Standard Normális eloszlás. Exponenciális eloszlás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás megszerzése:
Ennek feltétele az évközi konzultációk közül legalább hármon való részvétel.

Aláírás pótlása:
Az aláírás szorgalmi idõszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik.
Mivel az aláírás csak részvételhez van kötve, ezért az nem pótolható.

Az a hallgató, aki megszerezte az aláírást, a IV. konzultációt követõen külön megbeszélt idõpontban vizsgadolgozatot írhat, amelynek az eredményét, amennyiben a hallgató elfogadja, megajánlott vizsgajegyként megkapja.

Amennyiben a vizsgadolgozata elégtelen, vagy a hallgató nem fogadja el a megajánlott osztályzatot, akkor a vizsgaidõszakban két alkalommal vizsgázhat.

A vizsga értékelése:
0 – 39 % elégtelen
40 - 54 % elégséges
55 – 69 % közepes
70 – 84 % jó
85 - 100 % jeles
 
Kötelező irodalom: Jegyzet:
1. Kovács J.-Takács G.-Takács M.: Analízis, NTK 1998

Példatár:
2. Sréterné Lukács Zs. szerk. : Matematika Feladatgyûjtemény, BMF KKVFK 1190, Bp. 2000
Ajánlott irodalom: Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás Mûszaki KK, 1995
Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Mûszaki KK 1995
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
Baróti György-Makó Margit Sréterné Lukács Zsuzsanna-: Matematika I.. Videokazetta , KKMF, Budapest, 1999.