Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalati esettanulmány és a Menedzsment tréning tantárggyal párhuzamosan, vagy utána vehetõ fel.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhetõ és igazolja azt, hogy a hallgató kellõ jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, és képes a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az elõzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerû összefoglalására. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához kapcsolódóan.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A szakdolgozattal kapcsolatos határidõk:
1. 2008.szeptember: az elsõ konzultációs héten, az órarend függvényében egyeztetés a belsõ konzulenssel (elsõ konzultáció)
2. 2008.. szeptember 15.(hétfõ) Jelentkezés a témára, a választott belsõ konzulenssel aláíratott feladatlappal (ez még nem végleges, kisebb módosítások még lehetségesek), ill. az intézeti adminisztrátor által adott adatlap kitöltése.
3. 2008. október elsõ hete második konzultáció a belsõ konzulenssel
4. 2008. november 10. A szakdolgozatba bekötendõ véglegesített Feladatkiadási lap leadása az intézeti adminisztrátor részére (a belsõ konzulens aláírását kell tartalmaznia, külsõt nem)
Csak a teljesen kitöltött nyomtatványt fogadjuk el! (név, beosztás, levelezési cím, telefonszám)
5. 2008.november elsõ hete harmadik konzultáció a belsõ konzulenssel
6. 2008.december elsõ hete negyedik konzultáció a belsõ konzulenssel, a hallgató által megjelölt bíráló adatainak e-mailen történõ elküldése az intézeti adminisztrátor részére.
(a külsõ konzulens és a bíráló is felsõfokú végzettségû, az adott szakterületen gyakorlattal rendelkezõ személyek)
7. A szakdolgozat leadásának határideje: 2008.december 12. 12.00 (péntek) az intézeti adminisztrátornál
(- 1db bekötött példány és 1db CD –minõséges hallgatóknak 2db CD-
- valamint egy bekötött vagy fûzött példány, amelyet a hallgató eljuttat a bíráló részére-akinek a belsõ konzulense a min. int.-ben van, azoknak ott jelölik ki)

8. Jelentkezés a záróvizsgára: a leadott kísérõlappal, ill. a szakiránynak megfelelõ tantárgy megjelölésével. (Pl. min.ir., váll.ir., csom.techn., stb.): 2008.december 16. 12.00 (kedd)
(dobozba elég bedobni)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A szakdolgozat és a kísérõlap leadása (tartalmi és formai követelményeket ld. a honlapon).
A határidõk be nem tartása estén a hallgató törlésre kerül, és a tantárgyat újra föl kell venni, ill.az új határidõknek megfelelõen kell eljárni.
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek