Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Mozsár Lívia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak
megismerése. A mikroökonómia és makroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak
megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi
hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Vizsgakövetelmények
Az írásbeli vizsgán szerezhetõ maximális pontszám értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.

2. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése.
3. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) monopol- és oligopol piac esetén. A fogyasztói többlet alakulása monopólium esetén.
4. A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe. A föld és ingatlanpiac.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ:
Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom:
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000