Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci mûködésérõl, a marketingtevékenység menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgadolgozat 51%-os teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing koncepciók, értékteremtési folyamat, a marketing erõforrások optimális szétosztása, portfolióelemzés
2. Marketingtervezés folyamata, stratégiaalkotás. A programok tervezésének és végrehajtásának lépései, célpiaci marketing, szegmentálás, pozicionálás, a differenciálás folyamata
3. Versenykörnyezet elemzése, versenytényezõk, versenystratégiák
4. Termék és márka, szolgáltatások, árképzés kérdései, az árak szerepe a marketing-mixben, az árváltozások hatásmechanizmusa
5. A csatornadöntések befolyásoló külsõ, belsõ tényezõk. A disztribúciós rendszerek fejlõdési trendjei, a marketingkommunikációs döntések és marketing-költségvetés kapcsolata, szervezeti megoldások a marketing területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kotler P.- Keller, K.L.: Marketing management, Akadémiai Kiadó, Budapest 2006
Ajánlott irodalom: Jobber, D.: Európai marketing. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002
Eszes –Szabóné –Szántó -Veres: Globális marketing. Mûszaki Kiadó, Budapest, 2000
Hoffmann I.-é: Stratégiai marketing. Aula Kiadó, Budapest, 2001
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest