Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kereskedelmi, illetve a szervezeti piacokra jellemzõ folyamatok megismerése, a kereskedelem marketingspecifikumainak elsajátítása az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazása, amelynek alapján a hallgatók önállóan is képesek marketingstratégia alkotására a kereskedelem különbözõ területein.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kereskedelem a gazdaságban, a szervezeti piac
2. A kereskedelmi fejlõdés elméletei;
A kereskedelmi formák, többcsatornás kiskereskedelem
3. Kooperáció a csatornában, franchise rendszerek, kapcsolathálók;
Választékpolitika
4. Választékterv, kategóriamenedzsment, merchandising
5. Visual merchandising, bolti atmoszféra
6. Árstratégia, speciális árképzési formák
7. Kiskereskedelmi kommunikáció
8. Eladáshelyi kommunikáció, outstore/onstore/instore marketing
9. Kiskereskedelmi szolgáltatások, minõségmérés
10. Telephelyválasztás, modellezés
11. Kiskereskedelmi stratégia, kiskereskedelmi-mix – szintetizálás, átfogó modell
12. Ajánlatok készítése és értékelése
13. Ajánlatok megvalósítása
14. Elõvizsga, Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az írásbeli vizsga a megadott irodalmakra, valamint az elõadások, szemináriumok anyagaira épül, az érdemjegy feltétele a vizsga legalább 50 százalékos teljesítése.
Érdemjegy:
0-25 elégtelen
26-32 elégséges
33-38 közepes
39-45 jó
46-50 jeles
 
Kötelező irodalom: Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Ajánlott irodalom: Törõcsik Mária: Kereskedelmi marketing, KJK, Budapest, 1998.
Ford, David: Business marketing, KJK – KERSZÖV, Budapest, 2003.
Pénzes Györgyné: Kereskedelmi marketing, Szolnoki Fõiskola, Szolnok, 2005.
Kereskedelmi marketing jegyzet, Szent István Egyetem, Gödöllõ, 2002.