Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. A jelenlét igazolása katalógussal történik. Az elõadások anyagának rögzítése
semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia, mint tudomány (1.)
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.)
4. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.), Város és falu (6.)
5. A család (11.), Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
6. Egyenlõtlenség, szegénység (4.), Oktatás (12.)
7. Nemzet; kisebbségi-, vallási- és etnikai csoportok (10.)
8. Devianciák (17.), Vallás (18.)
9. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
10. Társadalmi változások (19.) Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)