Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Dr. Szabó György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mûszaki menedzser szakos hallgatók megismerjék és az elméleti készség szintjén elsajátítsák a terméktervezés, szolgáltatás tervezés és menedzselés módszertanát, és annak teljes, részletes folyamatát. A hallgatók megismerkednek a terméktervezés, termékfejlesztés, termékszerkezet alakítás stratégiai feladat megoldásaival is, a piaci pozíciók, a mûszaki – technikai színvonal, a gazdasági hatékonyság, a hatékony humánerõforrás mûködtetés keresztmetszeteiben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Terméktervezés, termékmenedzsment fogalmak
2. A termékpolitikai koncepció a vállalati stratégiában
3. A termékmenedzserek feladatai, kiválasztásuk, és vállalati szervezeti megoldások
4. Termékmenedzsment és minõségmenedzsment rendszerkapcsolatok
5. Projekt,- innováció menedzsment, BPR, mint termékmenedzselési módszerek
6. A terméktervezés informatív és elemzõ szakasza
7. Az új termék kifejlesztésének döntési szakasza
8. Új termék kifejlesztésének gazdaságossági kérdései
9. A termékmenedzseri munka hatékonyságának kritériumai, fejlesztési lehetõségek
10. A terméktervezés koordinációs és kommunikációs feladatai
11. A terméktervezés korszerû szervezeti megoldásai
12. A termékfunkciók szerepe a designban
13. Termékökológia és esztétika
14. Termékmenedzselés egy gyakorlati példán
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga + szóbeli beszámoló
 
Kötelező irodalom: Kovács Katalin és szerzõtársai: Szolgáltatás és termékmenedzselés, BGF – KVIF, Budapest, 2005.
Ajánlott irodalom: Gyöngyösy Zoltán – Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesign, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint