Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csillag István Oktatók: Vámos Istvánné dr.; dr. Lehotai Lilla Rita; Dr. Szigetvári Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ ismeretanyag elsajátítása, amely a jogi alapismeretekre építve megismerteti a hallgatókat a gazdasági jog fõbb területeivel, kereskedelmi
szerzõdések típusaival, a gazgasági társaságokra vonatkozó alapvetõ szabályokkal, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazhatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások és gyakorlatok órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társasági jog kialakulása, korai társaságok. A Magyar Társaság jog legfontosabb szakaszai, hatályos jogszabályok és kapcsolati rendszerek.
2. Kereskedelmi ügylet fogalma, típusai. Kereskedelmi szerzõdések: mezõgazdasági termékértékesítési, szállítási, vállalkkozási, bizományi, fuvarozás, szállítmányozás,, helyiségbérlet, lízing, koncesszió, bankügyletek, faktoring, franchising szerzõdések.
3. A gazdasági élet fõbb szereplõi: Államháztartás, gazdasági társaságok szerepe, vállalkozás
4. Gazdasági társaságok típusai, Versenyjog
5. Értékpapírok a magyar gazdasági rendszerben: részvény vagyonjegy, szövetkezeti részjegy, üzletrész, stb. Kibocsátásra vonatkozó szabályok,
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
Elõ vizsga lehetõsége a szorgalmi idõszakban.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.

 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.) Üzleti jog Typotex 2008
Ajánlott irodalom: 1991. évi XLIX. Törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2006. évi IV. törvény. A gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2007. évi LXI. törvény A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
2011. évi CXCVII. törvény
Sárközy T. (szerk.): Társasági törvény, cégtörvény, HVG-ORAC k. 2006.
2013.évi V.tõrvény