Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Drimál István Oktatók: Drimál István;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A menedzser ismeretek készségszintû begyakoroltatása. A menedzser kompetenciák gyakorlati szituációkban való kipróbálása és a kompetenciatartalom személyes fejlesztése.
A konkrét vezetõi, szervezetirányítási feladatok szituatív gyakorlása, személyes elemzések elvégzése.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetés, irányítás, menedzselés (tématisztázás, szintfelmérés)
2. Vezetõi kommunikáció, szervezeti kommunikáció
3. Vezetõi stílus, asszertivitás (szituációk elemzése, tréning) Helyzetfüggõ vezetés
4. Konfliktusok a szervezetben
5. Konfliktusok kezelése, konfliktusok fajtái
6. Konfliktuskezelési módok gyakoroltatása (tréning)
7. A hatalom forrásai, a befolyásolás
8. Eszközrendszer a befolyás érvényesítéséhez
9. A hatalomgyakorlás technikái (tréning)
10. Konzultáció, utánkövetési alkalom (a tartalom rögzülésének ellenõrzése)
11. A motiváció, a menedzsment eszközök
12. Tranzakcióanalízis és a vezetõi mûködtetés
13. A motivációs eszközök alkalmazásának gyakorlata ( tréning)
14. Konzultáció, utánkövetés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyakorlati jegy kialakításának módszere: Hiányzások értékelése, zárthelyi jegy, csoportos szóbeli vizsgázás jegyeinek összegzett, súlyozott átlaga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Elõre kiadott témák csoportos prezentatív feldolgozása, minden hallgató részt vesz a vizsga alkalmával
( szóbeli)
 
Kötelező irodalom: Személyzeti és emberi erõforrásmenedzsment kézikönyv (Norbert F.. Elbert, dr. Poór József), Menedzsmenttanácsadási kézikönyv( dr. Poór J. és szerzõi koll.),
Stratégiai emberierõforrás menedzsment (Bakacsi- Bokor- Császár ),
Befolyásolási képesség ( Jenny Rogers ),
Szervezeti formák és vezetés ( Dobák I. ),
A helyzetorientált vezetõ (P. Hershey),
Ajánlott irodalom: Hogyan értessük meg magunkat? (dr David Lewis)
A sikeres nyilvános beszéd alapjai (Raymond Hull),
Szervezés és vezetés (dr. Antal Iván, Perfekt kiadó ),
A kommunikáció mûvészete ( Robert Bolton ),
Delfi örökösei ( Rudas János ).
 
Egyéb segédletek: Szervezetfejlesztés jegyzetsorozat Szt. István Egyetem G. és Társtud. Kar lev. tagozat
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint