Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemzõ stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai vezetés elemeivel, célkitûzéseivel. A résztvevõk esettanulmányok feldolgozásával és a félév során megírandó házi dolgozat elkészítésével a gyakorlati üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedõ témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a stratégiák megvalósításának területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ az elõadásokon való részvétel.
Az aláírás feltétele az évközi feladaton (házi dolgozat) elérhetõ pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi összes óraszámának 20%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet
nem kaphat. (=„letiltva”).

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméletei bevezetés. Alapfogalmak. A hazai gazdasági környezet kihívásai. A hazai KKV-k jelene és jövõje.
2. Stratégiai tervezés szemléletei. Stratégiai tervezés folyamata, szintjei, idõtávja. Esettanulmány.
3. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása. Stratégiai akciók. Versenystratégiák. Ellenõrzési rendszerek.
4. Vállalatfejlesztési filozófiák. Globális cégek. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy megszerzésének feltételei:

40 %-ban a házi dolgozat alapján, 60 %-ban a ZH alapján.
Az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában
házi dolgozat készítése: minimum 10-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok es különösen a tantárgy során
megismert gazdasági, stratégiai elemzési, tervezési módszerek, megközelítések, elemzési eljárások használata) munka, kötelezõ formai követelmények betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûmérettel, 1,5-es sorközzel). Plagizálás, korábbi-, vagy céges anyagok beadása a legkisebb mertekben sem megengedett. Pontos hivatkozások és források megadása szükséges.

Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul
(maximális pontszám: 100):

A házi dolgozat 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2011): Stratégiai tervezés digitális tananyag
Balaton Károly-Tari Ernõ (2007): Stratégiai és üzleti tervezés, Aula Kiadó, Budapest
Csath Magdolna (2004): Stratégiai terezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Marosán György: Stratégiai menedzsment, Cédrus Kft.
Herczeg János: Stratégiai menedzsment alapjai (oktatási segédlet, nyme.hu)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: