Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemzõ stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai vezetés elemeivel, célkitûzéseivel. A résztvevõk esettanulmányok feldolgozásával és a félév során megírandó házi dolgozat elkészítésével a gyakorlati üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedõ témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a stratégiák megvalósításának területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ a gyakorlatokon való részvétel.

Az aláírás feltétele az évközi feladaton (prezentáció) elérhetõ pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet
nem kaphat. (=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméleti bevezetés. Alapfogalmak. A hazai gazdasági környezet elemzése, kihívásai. A hazai KKV-k jelene és jövõje.
2. Stratégiai tervezés szemléletei. Stratégiai tervezés folyamata, szintjei, idõtávja. Esettanulmány.
3. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása. Stratégiai akciók. Versenystratégiák.
4. Stratégia megvalósítása. Üzleti tervezés szerepe és folyamata. Esettanulmány.
5. Vállalatfejlesztési filozófiák. Ellenõrzési rendszerek.
6. Globális cégek. Összefoglalás.
7. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
40 %-ban a prezentáció alapján, 60 %-ban a ZH alapján.

Az elõadóval e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fõs csoportokban)
prezentáció készítése és elõadása a félév második felében.

Pótlás: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul
(maximális pontszám: 100):

A prezentáció 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2011): Stratégiai tervezés digitális tananyag
Balaton Károly-Tari Ernõ (2007): Stratégiai és üzleti tervezés, Aula Kiadó, Budapest
Csath Magdolna (2004): Stratégiai terezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Marosán György: Stratégiai menedzsment, Cédrus Kft.
Herczeg János: Stratégiai menedzsment alapjai (oktatási segédlet, nyme.hu)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: