Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás világába.
A tanácsadás speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet nyújtani a résztvevõknek. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, tanácsadókkal és gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben egyre nagyobb a tanácsadási tevékenység jelentõsége, mind a tanácsadói mind az igénybevevõi oldalt igyekszünk bemutatni az elvárásoktól a tanácsadó lehetõségéig. Kiemelt témáink a tudás és információ értéke és nyújtása a mai világunkban, valamint a változásmenedzsment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
vizsgajeggyel együtt
házi dolgozat alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás; Ki a tanácsadó és mit csinál? A tanácsadás folyamata. Tanácsadói piac. Tanácsadói szervezetek.
2. Tanácsadás az EEM területén.
3. Tanácsadás Esettanulmány: Milyen technikákra, eszközökre és képességekre van szükség? Tanácsadási módszerek és technikák bemutatása.
4. Változásmenedzsment. A tanácsadás kihívásai, információs termékek, a tanácsadóval szemben támasztott követelmények
5. Tanácsadás esettanulmány.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy
az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig e- mailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában dolgozat/kistanulmány készítése: minimum 10-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok és különösen a tárgy során megismert gazdasági, pénzügyi, menedzsment módszerek, megközelítések, elemzés eljárások használata) munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz). A kistanulmány tartalmában az órán megismert koncepciók, módszerek, elvek következetes és szisztematikus használta (legalább 4-8) szükséges az adott esetre alkalmazva. A tanulmány a vizsgaidõszak elsõ hetének végéig adható le.
A vizsgára a kiadott prezentációk és az órán elhangzottak alapján lehet felkészülni, ezért órai jegyzetet szükséges készíteni, vagy beszerezni.

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám : 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban vagy házi dolgozat alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka – Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, Vállalkozásmenedzsment Intézet, 2010.
Ajánlott irodalom: Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje, Akadémiai Kiadó, 2007.
Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlõdési tendenciái, Akadémiai Kiadó, 2005.
Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2005.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Lásd. TVSZ