Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás világába. A tanácsadás speciális módszereket, ismeretek és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben egyre nagyobb a tanácsadási tevékenység jelentõsége, mind a tanácsadói mind az igénybevevõi oldalt igyekszünk bemutatni az elvárásoktól a tanácsadó lehetõségéig. Kiemelt témáink a tudás és információ értéke és nyújtása mai világunkban, valamint a változásmenedzsment. A gyakorlatok során a hallgatók tanácsadói feladatokat oldanak meg csoportosan (évközi munka).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos (2-3 fõs) feladatmegoldás, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti tanácsadás elméleti kérdései. Alapfogalmak. A tanácsadás fejlõdését befolyásoló tényezõk.
2. A tanácsadási folyamat. Ügyfélszerzés és ügyfélmegtartás a tanácsadási piacon. A tanácsadói piac.
3. A tanácsadó szervezetek menedzselése. A tanácsadói szervezetek típusai és jellemzõi.
4. A tanácsadás vezetési sajátosságai. A kétoldalú kockázatok és azok csökkentését célzó módszerek.
5. Tanácsadás az EEM területén.
6. Tanácsadás Esettanulmány: Milyen technikákra, eszközökre és képességekre van szükség? Egy projekt felépítése.
7. A marketingtervezési folyamat. A tanácsadás marketingmixe. Marketing-tanácsadás gyakorlata.
8. Tanácsadás esettanulmány. Projektmunka.
9. A változásmenedzsment fogalma. A változások típusai. A változásmenedzsment emberi tényezõi. – változásvezetés.
10. A változásmenedzsment modelljei és módszerei. Nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei. Siker és sikertelenség a változások menedzselésében.
11. Információ és tudás: a tanácsadó-ipar kihívásai. Információs termékek.
12. A tanácsadóval szemben támasztott követelmények. Speciális technikák. A tanácsadás jövõje.
13. Hallgatói projektek (évközi munka), azok értékelése
14. Hallgatói projektek (évközi munka), azok értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlati összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

Az évközi jegy megszerzésének feltételei:
Évközi munka: Az elõadóval, gyakorlatvezetõvel egyeztetetett csoportos (2-3 fõs csoportokban) tanácsadói projekt végrehajtása, megadott és/vagy az elõadóval e-mailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.

Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:
Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat, és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):
A vizsga 60% az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka: Üzleti tanácsadás digitális tananyag, Óbudai Egyetem, Vállalkozásmenedzsment Intézet, 2010.
Dr. Parragh Bianka – Dr. Duma László: Üzleti tanácsadás digitális tananyag, Óbudai Egyetem, Vállalkozásmenedzsment Intézet, 2010.
Ajánlott irodalom: Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje, Akadémiai Kiadó, 2007.
Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlõdési tendenciái, Akadémiai Kiadó, 2005.
Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2005.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Lásd. TVSZ